محسن شهرابی فراهانی

هماهنگى امور بین الملل

  • سمت: مدیر کل هماهنگى امور بین الملل
  • تلفن تماس: ۴۴۶۳۶۱۹۲
  • رایانامه: int@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی:  محسن شهرابی فراهانی
  • آخرین رشته تحصیلی: -
  • سوابق اجرایی

\