حسین خدرویسی

حمایت و سلامت خانواده

  • سمت: معاون حمایت و سلامت خانواده
  • تلفن تماس:  ۴۴۶۷۳۰۲۷-۴۴۶۷۲۹۵۵
  • رایانامه: fas@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی:  حسین خدرویسی
  • آخرین رشته تحصیلی: -
  • سوابق اجرایی

۱.مدیریت بر شناسایی، راهنمایی، پذیرش، نیازسنجی، اولویت‌بندی و ارائه خدمات هدفمند و زمان‌دار به نیازمندان با اولویت محروم‌یابی اجتماعی؛

۲.تعیین نوع و میزان خدمات عمومی و تخصصی قابل ارائه به نیازمندان واجد شرایط با رویکرد توانمندسازی؛

۳.استقرار نظام مددکاری در کمیته امداد امام(ره) با رویکرد خانواده محوری؛

۴.پیشگیری و کاهش آسیب‌های فردی، گروهی و اجتماعی در خانوارهای هدف؛

۵.انسجام‌بخشی و ارتقای سطح اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند.

۱.شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات مددکارانه مبتنی بر نیازسنجی؛

۲.ارائه حمایت‌های اجتماعی خاص منطبق بر نیازهای خانوار؛

۳.تلاش در تأمین حداقل نیازهای اساسی و بهبود شاخص‌های زندگی خانوارهای با درآمد ناکافی؛

۴.حمایت از نیازمندان تحت پوشش در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی؛

۵.بسیج امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و رفع محرومیت  آنان به ویژه در مناطق روستایی و عشایری؛

۶.رسیدگی به نیازهای فوری و ضروری نیازمندان تحت پوشش با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تأمین رفاه عمومی در حد امکانات؛

۷.ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای به مددجویان تحت پوشش؛

۸. تلاش برای تحکیم و تقویت بنیان خانواده از طریق گسترش ازدواج‌های آسان و پایدار و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

.مطالعه و بررسی جهت شناخت انواع محرومیت‌ها و شناسایی محرومان و طبقه‌بندی آنها به منظور ارائه خدمات هدف‌مند، زمان‌دار و تک‌خدمتی به محرومان و مددجویان؛

۲.بررسی، تهیه، تنظیم و تدوین پیش‌نویس راهبردها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به شناخت نیازمندان، مددجویان دایمی و فصلی و نیز احصای شیوه‌های مناسب بیمه‌گری و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنها و ارائه جهت تأیید و تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۳.تهیه، تدوین و تنظیم پیش‌نویس برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت درخصوص برقراری و ارائه خدمات حمایتی، درمانی و بیمه‌ای و مشاوره اولیه به افراد مورد حمایت  کمیته امداد امام(ره) و ارائه آنها به مراجع ذی‌صلاح جهت تأیید و تصویب و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۴.تهیه، تنظیم و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مربوط به خدمات مددکاری، حمایت‌های بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای به مددجویان و اقشار نیازمند و ارائه جهت تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آنها؛

۵.برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم پیش‌نویس ضوابط و معیارهای مربوط به پرداخت خدمات حمایتی و معیشتی مورد نیاز مددجویان و ارائه جهت تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای صحیح آنها؛

۶.برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات حمایتی خاص که به کمیته امداد امام(ره) واگذار می‌گردد؛

۷.برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و سامان‌دهی امور مربوط به پذیرش، تحقیقات و ورودی‌های مددجویان کمیته امداد امام(ره)؛

۸.ایجاد تعامل و هماهنگی با مراکز دولتی و غیردولتی به منظور استفاده از امکانات و منابع آنها برای ارائه خدمات حمایتی، بهداشتی و درمانی به اقشار نیازمند و مددجویان فصلی و دایمی؛

۹.همکاری و هماهنگی با معاونت‌های ذی‌ربط در خصوص تأمین و تجهیز منابع و امکانات لازم برای رفع نیازهای مددجویان به ویژه از طریق جلب مشارکت خیران و خیریه‌ها؛

۱۰.انجام بررسی و مطالعات لازم در رابطه با طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی برای تمامی مددجویان مورد حمایت در زمینه‌های معیشتی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، اشتغال، مسکن، امور حقوقی و قضایی و سایر خدمات حمایتی و توانمندسازی با همکاری و هماهنگی واحدهای ذی‌ربط جهت اولویت‌بندی نیازها و اقدام برای تأمین و رفع به موقع نیازهای اولویت‌بندی شده آنان؛

۱۱.برنامه‌ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط در رابطه با شناخت مددجویان و نیازمندان و روزآمد کردن آنها در راستای فراهم آوردن امکان ارائه خدمات مورد نیاز با هماهنگی و همکاری مرکز برنامه‌ریزی؛

۱۲.همکاری و مشارکت در طراحی و اجرا و تهیه و تنظیم سازوکارها و سامانه‌های مناسب ارزیابی عملکرد و سنجش بهروری واحدهای استانی کمیته امداد امام(ره) در ارتباط با امور حمایتی، بهداشتی و درمانی و ارائه گزارش‌های لازم و استفاده از آنها در برنامه‌ریزی، توسعه و بهکرد و حفظ پویایی مدیریت و انجام صحیح و دقیق امور مربوط؛

۱۳.برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور آگاهی از آخرین یافته‌های مربوط به نحوه شناسایی محرومان و ارائه خدمات لازم به آنها و نیز همکای با مراکز مزبور در رابطه با تهیه و تدوین برنامه‌های مطالعاتی و آموزشی مورد نیاز؛

۱۴.شناسایی معضلات و مشکلات واحدهای متولی امور خدمات حمایتی و سلامت خانواده در حوزه‌های ستادی و واحدهای استانی جهت رفع به موقع آنها در راستای تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مورد انتظار در آنها؛

۱۵.بررسی و تنظیم راهکارها و برنامه‌های مؤثر جلب همکاری و تعامل و توسعه ارتباطات و همکاری‌های معاونت با مراجع و سطوح بالاتر و هم‌تراز همچنین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محیط پیرامونی؛

۱۶.انجام امور مالی و خدمات پشتیبانی در چارچوب اختیارات واگذار شده و دستورالعمل‌های صادره با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی‌ربط؛

۱۷.حضور سازمان یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوط (شوراها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و...) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های معاونت و با تصمیم و دستور مراجع مافوق سازمانی؛

۱۸.برنامه‌ریزی جهت فراهم آوردن، ارائه و تأمین خدمات حمایتی برای مددجویان و اقشار نیازمند به منظور مقابله با مشکلات، بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی؛

۱۹.تشکیل، راه‌اندازی، سازمان‌دهی دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه، ابلاغ مصوبات دبیرخانه و نظارت بر اجرای تصمیمات متخذه توسط معاونت‌ها و واحدهای اجرایی کمیته امداد امام(ره).