شرح بیانیه سطح خدمت
"کمک به رفع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال شناسه زیر خدمت 19072709100"
1)    مقدمه: 
برنامه رفع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال بعنوان یک طرح حمایتی مشارکتی از سال 1385 با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه  در 3 استان بصورت پایلوت آغاز و پس از ارزیابی و نتیجه مثبت اثربخشی به 7 استان و سپس به کل کشور تعمیم داده شد 
2)    اهداف شرح بیانیه : 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
رفع سوء تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه زیر 5 سال ( 59 ماهگی ) 
پیشگیری از ابتلاء به انواع بیماری های واگیر و غیر واگیر
رفع بحران سوء تغذیه در اقشار آسیب پذیر جامعه 
3)    تعریف خدمت :
کمیته امداد امام ( ره ) با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه  نسبت به توزیع سبد غذایی در قالب بن کارت غیر نقدی جهت رفع سوء تغذیه ذینفعان برنامه مشارکت می نماید
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
شناسایی و معرفی مادر توسط مراکز بهداشتی و درمانی به امداد صورت می گیرد و سپس بعد استحقاق سنجی نسبت به ثبت اطلاعات و صدور بن کارت اقدامات لازم صورت و اعتبارات برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه در ردیف اعتبارات دولتی تامین و بن کارت ها بصورت حداقل هر 2 ماه یکبار به مبلغ 1.250.000 ریال شارژ می گردد
5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
کودک دچار سوء تغذیه از شش ماهگی تحت پوشش برنامه قرار گرفته و حدکثر تا 18 سبد غذایی ( پایان 2 سالگی ) سبد غذایی دریافت میکند – کودک دجار سوء تغذیه از 12 ماهگی یک دوره 6 ماهه شش سبد غذایی دریافت میکند و درصورت عدم رفع سوء تغذیه یک دوره 6 دیگر نیز سبد غذایی میگیرد و سپس از برنامه خارج میگردد 
6)    اهداف اجرای خدمت : 
•    حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
•    رفع سوء تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه زیر 5 سال ( 59 ماهگی ) 
•    پیشگیری از ابتلاء به انواع بیماری های واگیر و غیر واگیر
•    رفع بحران سوء تغذیه در اقشار آسیب پذیر جامعه 

7)    مسئولیت‏ ها:
•    تخصیص و واریز اعتبارات سالیانه توسط سازمان برنامه و بودجه به کمیته امداد
•    تعیین سهمیه استانی به تفکیک دانشگاه علوم پزشکی های کشور توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
•    شناسایی و معرفی کودک زیر 5 سال  دچار سوء تغذیه توسط مراکز بهداشتی و درمانی به دفاتر استانی کمیته امداد
•    استحقاق سنجی سرپرست ذینفع بر اساس آزمون وسع توسط کمیته امداد 
•    شارژ بن کارت غیر نقدی حداقل هر دو ماه یکبار توسط صندوق امداد ولایت امداد
8)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
•    شارز بن کارت غیرنقدی 
•    تهیه سبد غذایی توسط خدمت گیرنده
9)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
در صورت عدم شارژ بن کارت به دلایل مختلف به جهت جبران عدم ارایه خدمت لیست متمم تهیه شده و شارژ انجام میشود.. 
10)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب امداد واریز میگردد و سرانه سبد غذایی حداقل هر 2 ماه یکبار به حساب بن کارت غیر نقدی توسط امداد واریز می گردد 
11)    دوره عملکرد: 
کودک دچار سوء تغذیه از شش ماهگی تحت پوشش برنامه قرار گرفته و حدکثر تا 18 سبد غذایی ( پایان 2 سالگی ) سبد غذایی دریافت میکند – کودک دجار سوء تغذیه از 12 ماهگی یک دوره 6 ماهه شش سبد غذایی دریافت میکند و درصورت عدم رفع سوء تغذیه یک دوره 6 دیگر نیز سبد غذایی میگیرد و سپس از برنامه خارج میگردد 
12)    خاتمه شرح بیانیه: 
پس از ثبت اطلاعات کودک دچار سوء تغذیه در سامانه مدیریت فرآیند های امداد و براساس دوره عملکرد از برنامه خارج میگردد .