شرح بیانیه سطح خدمت
"معافیت از خدمت نظام وظیفه"
1)    مقدمه: 
معافیت از خدمت نظام وظیفه 
2)    اهداف شرح بیانیه : 
امکان ثبت خدمت  در آدرس اینترنتی emdadd.ir  یا سامانه soha
استفاده از درگاه های مختلف از جمله پیشخوان دولت/ کارتابل مددجویان و ... جهت دسترسی آسانتر به خدمت 
ارائه در میزخدمت الکترونیک ومیز خدمت حضوری
اطلاع رسانی مراحل فرایند ثبت تا ارائه خدمت ازطریق پورتال امداد وپیامک
اطلاع رسانی مراحل ارائه خدمت به صورت پیامکی و اینترنتی 
3)    تعریف خدمت :
شامل کفالت مادرمطلقه یا فوت همسر ( یکی از فرزندان ذکور مادران سرپرست خانور) یا تک فرزندسرپرست مرد خانوار داری حداقل سه دختر.
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
•    ارائه درخواست از سوی مددجویان
5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
•    ثبت درخواست مددجویان در سامانه سها
•    ارائه خدمت (معرفی نامه)به مددجویان از طریق فرایند لحاظ شده در سامانه سها
•    اخذ گزارشات عملکردی از سامانه
6)    اهداف اجرای خدمت : 
•    هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان متقاضی واجد شرایط تحت حمایت امداد مورد توافق قرار می گیرد.
•    این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‏های نظارت و مسئولیت‏های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‏کند.
7)    مسئولیت‏ ها:
•    سازمان اداری و استخدامی موافقت می‏کند که خدمت به ترتیب زیر ارائه شود :
•    ارائه معرفی نامه به مشمولین متقاضی
•    کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های [معاونت حمایت و سلامت خانواده] برای [معرفی] است که مستندات آن به شرح ذیل می‏باشد: [محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های حوزه مورد اشاره است.]
8)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
خدمت گیرنده :
•    ارائه درخواست توسط مددجویان در صورت وجود نیاز واقعی.
•    استفاده بهینه از خدمت ارائه شده و هزینه کرد آن در قالب نیاز ارائه شده.
دستگاه اجرایی :
•      ارائه به موقع و به هنگام خدمت.
•    در نظر گرفتن قوانین مورد توافق با سازمان نظام وظیفه در ارائه خدمات.
9)     فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
•    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
•    موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‏رسانی دستگاه" به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‏های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می‏شود. 
10)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
(توافقات مربوط به هزینه‏ها و پرداخت‏ها مطابق هزینه¬های درج شده در شناسنامه زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت است.)
•    ارائه معرفی نامه به مشمولین نظام وظیفه طبق ضوابط
11)    دوره عملکرد: 
•    دوره عملکرد این خدمت به صورت یکبار انجام می شود
12)    خاتمه شرح بیانیه: 
•    ارئه خدمت به مددجویان
•    معافیت دائم معرفی شده