برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام

کد :
69872
آخرین به روزرسانی :
17 تیر 1403 - 10:06

از پیشنهاد صفحه «برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام» به دیگران متشکریم.

Enter the email address of the recipient.
HTML is not allowed in this field.
دسته بندی
برگزیده
تصویرگردان بزرگ
فرهنگی و تربیتی
رویداد
چندرسانه
گزارش تصویری

برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام

آیین سوگواری و نوحه خوانی نخستین روز از ماه محرم در محل اداره کل کمیته امداد استان ایلام برگزار شد.

.....

برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
برگزاری آیین سوگواری نخستین روز ماه محرم در اداره کل کمیته امداد استان ایلام
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)