فرم پایش اطلاعات مددجویان در فضای مجازی

  
ردیف عنوان خدمت اصلی عنوان زیر خدمت ها  شناسه زیر خدمت         نحوه ارائه خدمت                            راهنمای استفاده از خدمت دسترسی به خدمت          سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
۱ تامین هزینه های معیشتی مددجویان 1.پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش 19072702100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2.کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق (تبصره 14 قانون بودجه) 19072702101 الکترونیکی
3.حمایت غذایی نیازمندان 19072702102 غیرالکترونیکی
۲ ارائه حمایتهای اجتماعی به مددجویان 1. ارائه معرفی خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش 19072703100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

1498

BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2. ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی 19072703101 الکترونیکی
3.ارائه خدمات سهام عدالت به مددجویان تحت پوشش 19072703102 الکترونیکی
4.باز پرداخت اقساط معوقه مددجویان 19072703103 الکترونیکی
۳ تامین مسکن مددجویان 1.اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان  19062704100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

1498

BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
 

2.اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان  19062704101 الکترونیکی
3.اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره وویعه مسکن) 19062704102 الکترونیکی
4.اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان 19062704103 الکترونیکی
5.ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان 19062704104 الکترونیکی
۴ کمک به ازدواج نیازمندان  - 19042705000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
۵ پرداخت وام های ضروری به نیازمندان - 19072706000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
۶ ارایه خدمات ویژه به نیازمندان 1. پرداخت کمک های موردی به نیازمندان  19072707100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان 19072707101 الکترونیکی
3.پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده از حوادث طبیعی  19072707102 الکترونیکی
4.پرداخت کمک هزینه بیمه عمر و حوادث اماکن مسکونی مددجویان 19072707103 غیرالکترونیکی
۷ اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان 1. تامین شهریه دانشجویان مددجو 19072708100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

         1498

BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)  19072708101 الکترونیکی
۸ کمک به امنیت تغذیه نیازمندان 1. کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر 5 سال 19072709100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

1498

BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2. کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند 19072709101 الکترونیکی
۹ کمک به تامین سلامت نیازمندان 1. پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان 19012710100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری ، غربالگری و...) 19012710101 غیرالکترونیکی
3. پرداخت کمک هزینه ژن شناسی افراد نیازمند  19012710102 غیرالکترونیکی
4.کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند 19012710103 الکترونیکی
۱۰ پرداخت حق بیمه های اجتماعی نیازمندان 1. پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند  19042711100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. پرداخت حق بیمه اجتماهی مددجویان طرح های اشتغال  19072711101 الکترونیکی
3. پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایرنیازمند 19042711102 -
11 حمایت از اشتغال نیازمندان 1. اعطای تسهیلات اشتغال نیازمندان 13012712100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2.آموزش کسب و کار به مددجویان  13012712101 الکترونیکی
3.کاریابی برای نیازمندان 13012712102 الکترونیکی
4. حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان 13012712103 غیرالکترونیکی
5. بازاریابی و فروش محصولات مددجویان 13012712104 غیرالکترونیکی
6. برگزاری رویداد های کار آفرینی و خود کفایی مددجویان 13012712105 غیرالکترونیکی
12 ترویج  فرهنگ خیر و احسان   19092713000 - 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
13 برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان   19072714000 - 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
14 ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان 1. راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان  19072715100 - 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی مددجویان 19072715101 -
3. ارائه  خدمات آموزشی و تربیتی دانش آموزان 19072715102 -
4. ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو 19072715103 -
15 نگهداری و ارایه خدمات فرهنگی به دانش آموزان مددجو مستقر در واحد های خوابگاهی    19072716000 - 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
16 ارایه خدمات حقوقی به نیازمندان   19072717000 - 1111

سوالات متداول خدمت 

بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
17 حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه خیر و احسان   19092718000 - 1111 سوالات متداول خدمت  بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی